Modulul II

270.00 

4-5 noiembrie 2019, orele 9:30 – 17:00

Cuprinde:
– Camasa de fier (Iron Shirt and Kung)
– Tai Chi (Tai Chi Chi Kung)

Categorie: